KLASTER LIPTOV

Úvodná stránka->Klaster Liptov

Klaster  LIPTOV - združenie cestovného ruchu je združením právnických osôb založené s víziou vybudovať z Liptova európsky rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu a so strategickým cieľom zvýšenia návštevnosti regiónu Liptov do roku 2013 na dvojnásobok roku 2007. Združenie bolo oficiálne zaregistrované v roku 2008.

Klaster LIPTOV svojim poslaním a víziou vystupuje  ako Organizácia destinačného manažmentu  (Destination Management Organisation - DMO). Pre svojich členov a partnerov z odvetvia cestovného ruchu v regióne Liptov plní úlohu oficiálnej spoločnej marketingovej a organizačnej centrály, koordinuje rozvoj cestovného ruchu na regionálnej úrovni podporujúc turizmus ako odvetvie v regióne.

Zakladajúcimi členmi sú štyri najvýznamnejšie subjekty súkromného sektora z Liptova - GINO PARADISE Bešeňová, Aquapark Tatralandia, Jasná Nízke Tatry a Ružomberok Malinô Brdo a tri mestá Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok a Ružomberok. Všetky zakladajúce subjekty sa dohodli na financovaní združenia na základe poplatku za návštevníka, v prípade subjektov súkromného sektora “návštevníka ako prvovstup do strediska cestovného ruchu” a v prípade mesta “prenocovaného návštevníka na území mesta”, za ktorého bola odvedená daň z ubytovania.

V rámci marketingových aktivít sa Klaster LIPTOV sústreďuje na viaceré segmetny – cieľové skupiny. Okrem marketingu zameraného na zvýšenie návštevnosti musí Klaster získavať aj nových členov združenia, nových partnerov pre svoje produkty a tiež musí lobovať aj na regionálnej a štátnej úrovni. 

Ciele a hlavné činnosti Klastra LIPTOV:

Špecifické ciele Klastra LIPTOV:

 • cielené poziciovanie značky LIPTOV - treba zažiť na domácom a zahraničných trhoch,
 • budovanie atraktívnych produktových radov a produktov destinácie LIPTOV, 
 • vybudovanie komplexného systému riadenia cestovného ruchu v regióne Liptov (v okrese Liptovský Mikuláš a v okrese Ružomberok) prostredníctvom fungujúcej regionálnej organizačnej štruktúry,
 • proaktívna a ústretová komunikácia s verným aj potenciálnym návštevníkom Liptova. 

Klaster Liptov, ako marketingová a organizačná centrála cestovného ruchu v regióne Liptov zabezpečuje nasledovné činnosti:

 • združuje subjekty cestovného ruchu so záujmom o aktívny rozvoj cestovného ruchu v regióne Liptov,
 • buduje spoločný marketing cestovného ruchu a spoločnú ponuku produktov cestovného ruchu na úrovni regiónu LIPTOV, vrátane aktívnej účasti na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
 • buduje pozitívnu mienku o cestovnom ruchu v Liptove,
 • podporuje a usmerňuje efektívnu územnú organizačnú štruktúru cestovného ruchu Liptova,
 • aktívne zabezpečuje prenos skúseností, inovácií a know how v cestovnom ruchu z krajín Európy,
 • spracováva a realizuje koncepčný program rozvoja cestovného ruchu regiónu Liptov,
 • koordinuje rozvojové zámery v cestovnom ruchu a investície do atrakcií na území regiónu Liptov,
 • zabezpečuje odborné analýzy a štúdie, sleduje trhové štatistiky a vyhodnocuje trendy,
 • koordinuje spoločný postup v legislatívnych úpravách v oblasti CR alebo s vplyvom na CR
 • vytvára odborné zázemie pre samosprávy a podnikateľov v cestovnom ruchu,
 • realizuje spoločné investičné a neinvestičné projekty a podporuje účasť na cezhraničných projektoch,
 • zvyšuje kvalitu ľudských zdrojov v cestovnom ruchu prostredníctvom koordinácie vzdelávacieho systému,
 • podporuje a organizuje kultúrne a športové podujatia s cieľom zvyšovania návštevnosti regiónu.

 

MARKETINGOVÉ AKTIVITY:

Výber z najdôležitejších marketingových aktivít Klastra LIPTOV za rok 2010:

 1. Workshopy, výstavy a veľtrhy cestovného ruchu: SR, ČR, Poľsko, Rusko (19 akcií)           
 2. Printy – inzercia: SR, ČR, Poľsko - v 18 rôznych periodikách v náklade viac ako 2,2 mil. – plus 0,8 mil. náklad v rámci vkladačky JASNÁ Nízke Tatry – dvojstránka
 3. Články v periodikách:  pravidelné články a správy
 4. Rozhlasové a televízne médiá: správy, rozhovory, reportáže (TV Liptov, Markíza, Fun Rádio, STV 1 a 2)
 5. Newsletter: zasielaný pravidelne cez Centrálny rezervačný systém 3 x ročne, databáza z CRS 6000 adries
 6. Sezónne propagačné materiály: umiestnenie v priestoroch infocentier, ubytovacích zariadení, komerčných zariadeniach, cez aktivity VÚC Žilina a zahraničné zastúpenia SACR, distribúcia na domácich a zahraničných veľtrhoch, workshopoch, infocestách
 7. Vlastné vydané tlačoviny:
  • Sprievodca objavovaním Liptova LETO 2010 s letákmi, plagátmi a nálepkami
  • Sprievodca objavovaním Liptova ZIMA 2010-2011 s letákmi, plagátmi a nálepkami
  • Domová kniha, mapa, propagačné materiály v spolupráci so Zakopaným
  • Brožúra v spolupráci so Zakopaným s infomatmi, plagátmi a mapami
 8. Prevádzka internetovej stránky www.visitliptov.sk
  • 6 - násobný nárast, nový vizuál, internetová kampaň v SR, ČR a Poľsku (Ad-word, Sklik, Facebook), odkazy na internetovú stránku www.visitliptov.sk v rámci domácich a zahraničných vyhľadávačov, webové odkazy u partnerov.
  • Celkový počet zobrazení v období 01.01. – 31.12.2010: 302 946  (rok 2009: 98 430 zobrazení), v lete sa dosiahol rekord – 3700 zobrazení/deň, celkovo v letnej sezóne návštevnosť dosiahla v období 15.06. – 31.08. 2010: 154 000 zobrazení
 9. Prijatie 13 nových členov a rokovania s potencionálnmi členmi Klastra Liptov
 10. Pravidelné stretnutia s ubytovateľmi - Liptovský Mikuláš 3x, Liptovský Hrádok 3x, Ružomberok 3x
 11. Ocenenie najlepších predajcov Liptov Region Card - Aquapark Tatralandia, 17.6.2010, Tri Studničky**** Demänovská dolina, 9.11.2010
 12. Pravidelné štvrťročné stretnutia s VÚC, SACR, Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu, účasť na konferenciách o rozvoji CR a pod. (13 akcií)