Biuro Promocji Zakopanego

Úvodná stránka->Zakopane

Biuro Promocji Zakopanego (Propagačná kancelária Zakopaného) je samosprávna kultúrna inštitúcia, ktorú zriadila 29. januára 2003 Gminná rada na základe uznesenia V/40/2003.

Propagačná kancelária Zakopaného začala pôsobiť 1. marca 2003.

Do rozsahu jej činnosti stanovenej štatútom o.i. patrí:

 • uskutočňovanie všestranných aktivít zohľadňujúcich individuálnu a kolektívnu účasť na široko chápanej kultúre
 • organizovanie kultúrnych a rekreačných podujatí
 • uskutočňovanie lokálnych, celoštátnych a medzinárodných aktivít v procese európskej integrácie organizovaných v rámci štatutárnej činnosti
 • propagácia kultúrnych produktov a produktov cestovného ruchu gminy Zakopané
 • spolupráca so samosprávami a osvetovými zariadeniami, inštitúciami a združeniami s cieľom zapájať ich ponuky do systému propagovania kultúrnych a turistických zaujímavostí Zakopaného

Medzi zvláštne úlohy patrí:

 • organizovanie Medzinárodného folklórneho festivalu horských regiónov
 • organizovanie kultúrnych, turistických a hospodárskych podujatí v gmine Zakopané
 • organizovanie databázy v oblasti kultúry, cestovného ruchu a hospodárstva – turistická informačná kancelária
 • organizovanie masových podujatí, konferencií, výstav, kurzov a súťaží
 • pôsobenie v prospech turistického obrazu gminy Zakopané prostredníctvom účasti na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, prostredníctvom turistických publikácií, organizovania projektov aktívnej turistiky, spolupráce s Poľskou organizáciou cestovného ruchu a s inými turistickými organizáciami
 • poskytovanie služieb v oblasti reklamy, kultúry, osvety, polygrafie, internetu, zábavy a telesnej výchovy
 • organizovanie umeleckých podujatí
 • príprava vlastných publikácií a spolupráca s regionálnymi masmédiami